فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۹
متخصص روانپزشکی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی