فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی