دکتر آصفه مژده
روش مصرف قرص
دکتر آصفه مژده
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر آصفه مژده
تپش قلب استرس ترس
دکتر آصفه مژده
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر آصفه مژده
اعتماد به نفس
دکتر آصفه مژده
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر آصفه مژده
نحوه رهبری و رفتار
دکتر آصفه مژده
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر آصفه مژده
سرگیجه احساس توهم
دکتر آصفه مژده
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر آصفه مژده
عصبانیت
دکتر آصفه مژده
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی