فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران