دکتر فاطمه نجاتی فر

دکتر فاطمه نجاتی فر

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی در رشت