دکتر امید عبداللهی
گلستان ، گنبد كاووس
شماره نظام : 109429
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
متخصص داخلی
۱۳۹۳