دکتر امید عبداللهی
گلستان ، گنبد كاووس
شماره نظام : 109429
دکتر امید عبداللهی
تنگی نفس
دکتر امید عبداللهی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر امید عبداللهی
بوی عرق
دکتر امید عبداللهی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر امید عبداللهی
علائم ازار دهنده
دکتر امید عبداللهی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر امید عبداللهی
چکاپ
دکتر امید عبداللهی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر امید عبداللهی
درد در نقاط مختلف بد
دکتر امید عبداللهی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر امید عبداللهی
ریپورت آزمایش خون
دکتر امید عبداللهی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر امید عبداللهی
خونریزی بعد از کلونسکوپی
دکتر امید عبداللهی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر امید عبداللهی
احساس گیر در مری
دکتر امید عبداللهی
متخصص داخلی
متخصص داخلی