دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
جواب گرافی قفسه سینه
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص ریه کودکان

قبل  

دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
مشکل خلط ریه +تنفس صدادا...
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص ریه کودکان

قبل  

دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
نودول منفرد ریه
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص ریه کودکان

قبل  

دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
درخواست راهنمایی
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص ریه کودکان

قبل  

دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
تنگی نفس و سردرد و سرگیجه...
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص ریه کودکان

قبل  

دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
خس خس سینه نوزاد 3 ماهه
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص ریه کودکان

قبل  

دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
میزان crp نوزاد
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص ریه کودکان

قبل  

دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
چست تیوپ
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص ریه کودکان

قبل  

دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
سرفه های خلط دار و خس خس ...
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص ریه کودکان

قبل