فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
متخصص روانپزشکی
۱۳۸۶
دارای بورد تخصصی