دکتر سعیده رئیسی
توپیرامات
دکتر سعیده رئیسی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر سعیده رئیسی
تزریق امپول
دکتر سعیده رئیسی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر سعیده رئیسی
اختلال شخصیت
دکتر سعیده رئیسی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر سعیده رئیسی
افسردگی
دکتر سعیده رئیسی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر سعیده رئیسی
جنسی
دکتر سعیده رئیسی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل