دکتر فریبا رضایی
پارگی پرده
دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر فریبا رضایی
خونریزی در حاملگی
دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر فریبا رضایی
حاملگی
دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر فریبا رضایی
نامنظمی قاعدگی
دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر فریبا رضایی
بارداری
دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر فریبا رضایی
قاعدگی
دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر فریبا رضایی
راهنمایی برای ویار شدید
دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر فریبا رضایی
اورژانسی و مهم
دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر فریبا رضایی
عفونت و مشاوره دارویی
دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر فریبا رضایی
لکه های ناشی از مصرف سپرو...
دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل