دکتر نیلوفر صفاریان
دکتر نیلوفر صفاریان
تهران
شماره نظام : 46486
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 70,000 تومان اولین وقت آزاد 27 مرداد
دکتر نیلوفر صفاریان
طپش قلب . زیلت جایگزین پل...
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
مشاوره قلب و عروق
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
ورم ساق پا
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
دریچه آئورت دو لتی
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
مشکلات قلبی
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
در خصوص اثرات قرص اپلرنون
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
اریتمی
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
درد قلب و تیر کشیدن پای چ...
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
قلب
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
عروق
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق