فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۶
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
۱۳۹۷
دارای بورد فوق تخصصی