فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی بابل
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
۱۳۹۶
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای بورد تخصصی