دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
همدان ، ملاير
شماره نظام : 135448
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 4 اسفند
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
مک زدن زبان در نوزاد سه م...
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
بوی مدفوع نوزاد
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
تب بالا
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
اسهال
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
عدم شیر خوردن نوزاد 5ماهه
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
بی اشتهایی
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
بی قراری
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
یبوست وایجاد تاول پوستی و...
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
رفلاکس
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
واکسنprevenar13
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان