دکتر رضا ولی پور
دکتر رضا ولی پور شماره نظام پزشکی (115755)
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اندواورولوژی

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ اندواورولوژی
۱۳۹۴
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی