متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
تهران
شماره نظام : 94256
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 10 تیر
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد 10 تیر
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد تخصصی
دوره تکمیلی جراحی بسته دیسک و ستون فقرات از فرانسه
عضو انجمن بین المللی مطالعات درد آمریکا