دکتر میلاد زاهدی
دکتر میلاد زاهدی شماره نظام پزشکی (86931)
متخصص روانپزشکی

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص روانپزشکی
۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای بورد تخصصی