فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص روانپزشکی
۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای بورد تخصصی