دکتر میلاد زاهدی
سردرد بالای سر تاری ...
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
رابطه جنسی
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
خود ارضایی
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
خود ارضایی
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
رسیدن کامل به بلوغ و...
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
بی حالی و سر سنگین
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
سلام .من احساس نارضا...
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
بارداری و داروی ارام...
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
ابراز علاقه به کودکا...
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
افسردگی
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل