دکتر سید علی ذکی پور
ریفلاکس
دکتر سید علی ذکی پور
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر سید علی ذکی پور
مدفوع سبز رنگ نوزاد
دکتر سید علی ذکی پور
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر سید علی ذکی پور
رفلاکس
دکتر سید علی ذکی پور
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر سید علی ذکی پور
رفلاکس نوزادی
دکتر سید علی ذکی پور
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر سید علی ذکی پور
رفلاکس نوزاد
دکتر سید علی ذکی پور
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر سید علی ذکی پور
گوارش کودک
دکتر سید علی ذکی پور
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر سید علی ذکی پور
تب به زدن واکسن
دکتر سید علی ذکی پور
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل