توده های سینه، به رشد بافتی در درون سینه اطلاق می شود. ممکن است به صورت یک توده، زائده، تورم، سفتی یا پُری توصیف شود.

توده های سینه در ظاهر و جنس با هم تفاوت دارند. اگر توده سینه ای دارید، به این موارد توجه کنید:

  • توده ای مجزا با محدوده ای مشخص
  • یک ناحیه ضخیم و برجسته در سینه شما که متفاوت از بافت های مجاور است
  • سایر تغییرات سینه مثل قرمزی، گودی یا فرورفتگی پوست
  • بزرگی قابل توجه یک سینه نسبت به سینه دیگر (عدم تقارن سینه ها)
  • تغییرات نوک پستان مثل نوک پستانی که به داخل برگشته (برعکس شدن نوک سینه) یا ترشح خود به خود مایع از نوک پستان
  • درد سینه به خودی خود یا درد به هنگام لمس

گاهی اوقات توده سینه نشانه ای از سرطان است. به همین دلیل باید به دنبال درمان فوری باشید. خوشبختانه، اکثر توده های سینه ناشی از شرایط غیر سرطانی (خوش خیم) است.