ارگاسم خشک به حالتی گفته می شود که مرد به اوج لذت جنسی (ارگاسم) رسیده اما منی از وی خارج نمی شود یا مقدار کمی از او خارج می شود (به مایع غلیظ سفید رنگی که اسپرم را حمل می کند "منی" می گویند).

ارگاسم خشک معمولا مضر نیست اما می تواند مانع فرزند دار شدن یک مرد بشود و با گذشت زمان، ارگاسم خشک برای بسیاری از مردان عادی می شود.