ائوزینوفیلیا به معنای سطح بالاتر از حد طبیعی ائوزینوفیل هاست. ائوزینوفیل ها یک نوع سلول خونی سفید رنگ هستند که با بیماری ها مبارزه می کنند.

شما ممکن است سطح بالایی از ائوزینوفیل ها را در خون خود داشته باشید (ائوزینوفیلی خونی). سطح بالای ائوزینوفیل ممکن است در بافت های بدن شما در محل هایی که عفونت یا التهاب وجود دارد یافت شود (ائوزنیوفیلی بافتی).

ائوزینوفیل بافتی ممکن است در نمونه های گرفته شده در طول یک فرایند تحقیقاتی یا در نمونه هایی از مایعات خاص مانند مخاط ترشح شده از بافت های بینی یافت شود. اگر شما ائوزینوفیلی بافتی دارید میزان ائوزینوفیل در جریان خون شما احتمالا عادی است.

ائوزینوفیل خونی در یک آزمایش خون، به عنوان بخشی از آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، مشخص می شود. به مقدار بیش از 500 ائوزینوفیل در هر میکرولیتر خون در بالغین "ائوزینوفیلی" گویند. تعداد بیشتر از 1500 ائوزینوفیل در هر میکرولیتر از خون که برای چندین ماه ادامه داشته "سندروم ائوزینوفیل بیش از حد" یا "ائوزینوفیلیک" گویند.