تعریق بیش از حد ممکن است تمام بدن شما و یا فقط کف دستان، کف پاها، زیر بغل یا صورت شما را در بر گیرد. تعریق بیش از حد، به تعریقی گفته می شود که با درجه حرارت اتاق یا میزان فعالیت شما متناسب نباشد. علاوه بر مختل کردن فعالیت های روزمره، تعریق بیش از حد ممکن است باعث اضطراب اجتماعی یا خجالت شود.