تکرر ادرار به معنی نیاز بیش از حد معمول به دفع ادرار می باشد. میزان ادرار شما ممکن است کمتر از حد عادی، عادی یا بیش از حد معمول باشد.

تکرر ادرار ممکن است مشکلی باشد که هم در روز و هم در شب اتفاق افتد یا فقط در شب مکررا به دفع ادرار نیاز داشته باشید (شب ادراری).

علاوه بر اینکه این مسئله ممکن است یک مسئله پزشکی باشد، تکرر ادرار خواب، کار و سلامت عمومی شما را هم تحت تاثیر قرار می دهد.