بالا بودن سطح اسید اوریک یا هیپراوریسمی به معنای بالا بودن اسید اوریک در خون است. اسید اوریک حین شکسته شدن پورین که در بسیاری از مواد غذایی یافت می شود بوجود می آید. پس از تولید از طریق خون به کلیه ها رفته و بیشتر آن از طریق ادرار از بدن دفع می شود. بالابودن اسید اوریک ممکن است موجب حملات نقرسی گردد، ولی هرکس که اسید اوریک بالا دارد دچار نقرس نمی شود همچنین هرکس که نقرس دارد لزوما اسید اوریک بالا ندارد.