از دست دادن حس بویایی (آنوسمی) می تواند جزئی یا کامل باشد. هر چند از دست دادن کامل حس بویایی به ندرت رخ می دهد. از دست دادن حس بویایی بسته به علت آن، ممکن است موقت یا دائم باشد.

بعید است که از دست دادن بویایی نشانه ای از یک مشکل جدی باشد. با این حال، حس کامل بویایی برای چشیدن و لذت بردن از غذا ضروری است. از دست دادن بویایی (آنوسمی) ممکن است باعث از دست دادن اشتها گردد که می تواند منجر به کاهش وزن، سوءتغذیه و یا حتی افسردگی شود.