تعریق شبانه به معنی عرق کردن در شب بوده که لباس خواب یا تخت خواب شما را خیس می کند و یک علت اساسی دارد. ممکن است به خاطر تعریق زیاد گاه و بی گاه از خواب بیدار شوید به خصوص اگر پتوی زیادی روی خود بکشید و یا اتاق خوابتان خیلی گرم باشد، این نوع تعریق را تعریق شبانه نمی گویند و معمولا با اینکه ناراحتی ایجاد می کند، ولی نشانه ی بیماری نیست.