به هر مایعی که از نوک پستان خارج شود، ترشح پستانی گویند.

در بانوانی که باردار نبوده یا شیر نمی دهند، ترشح پستانی لزوما غیر عادی نیست، اما باید توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرد. ترشح پستانی در آقایان تحت هر شرایطی باید توسط پزشک بررسی شود.

این مسئله ممکن است در یک یا هر دو پستان وجود داشته باشد و به شکلی خود به خود یا پس از فشار دادن سینه ظاهر شود. این ترشح می تواند شیری رنگ، شفاف، زرد، سبز، قهوه ای یا خونی باشد. ترشحات غیر شیری نیز از همان مجرایی که شیر در آن ها تولید می شود خارج می گردند. ترشح ممکن است غلیظ، چسبناک، رقیق یا آبکی باشد.