به از دست دادن حس در انگشتان و یا هر کدام از دستان، بی حسی دست ها گویند. معمولا بی حس شدن دست ها با تغییرات دیگری نظیر مورمور شدن، سوزش یا خارش همراه است. انگشتان، بازوها و دست ها ممکن است دارای یک حس از شکل افتادگی یا ضعف باشند.

بی حسی ممکن است در یک عصب یا هر دو دست به شکلی متقارن رخ دهد.