از دست دادن حس یا احساس در یک قسمت از بدن را بی حسی می گویند. بی حسی همراه با تغییراتی در سایر حس ها همراه است مثل مورمور شدن، سوزش یا خارش.

بی حسی ممکن است در یک عصب یا در هر دو طرف بدن به شکلی متقارن روی دهد.