به ترکیبی از مایع و سلول که به طور مداوم از واژن ترشح می شود، ترشح واژنی گویند. نقش این ترشح، پاک کردن واژن و حفاظت از آن می باشد. رنگ و غلظت ترشح واژنی متفاوت است. ممکن است سفید و چسبناک و یا شفاف و آبکی باشد که ما بین سیکل های قاعدگی رخ می دهد. مقداری ترشح واژنی کاملا عادی است. با این حال اگر ترشح واژنی شما، بو و شکل متفاوتی دارد و یا با درد و خارش همراه است، ممکن است حاکی از یک مشکل باشد.