کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 4 اسفند
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ج...
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 1 اسفند
فوق تخصص نفرولوژی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
فوق تخصص نفرولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
فوق تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی(...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی