سوالات پزشکی گروه نوزادان و کودکان

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر بهروز مقدادی
تب بالا
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
سوال قبل
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
تب
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
کمبود وزن
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
حالت سرماخوردگی
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر رویا کلیشادی
کم شدن میل به شیر و بیقرا...
دکتر رویا کلیشادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
شیر خشک پدیا
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
پیگیری مشاوره
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
کمبودوزن
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
جوتب ازمایش
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان