گوارش و کبد

1615461584-بیماری-بازگشتی-نای-به-معده.jpg

بیماری بازگشتی نای به معده GERD یک بیماری مزمن گوارشی است. وقتی رخ می‌دهد که اسید معده یا در بعضی مواقع محتوای معده به مجرای غذایی (نای...
1615461565-از-کار-افتادگی-شدید-کبدی.jpg
از کار افتادگی شدید کبدی


از کار افتادگی شدید کبدی : از دست دادن ناگهانی کارکرد کبد را ازکارافتادگی شدید کبدی می‌گویند که طی چند روز یا چند هفته رخ داده و م...