آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر کیوان نیک سرشت
بواسیری
دکتر کیوان نیک ...
متخصص داخلی

قبل  

دکتر مهتاب رضازاده
درد زیر بغل
دکتر مهتاب رضاز...
متخصص داخلی

قبل  

دکتر مهتاب رضازاده
درد و احساس غده در ن...
دکتر مهتاب رضاز...
متخصص داخلی

قبل  

دکتر صدیقه آذری
بارداری
دکتر صدیقه آذری
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر صدیقه آذری
نامنظم بودن پریود
دکتر صدیقه آذری
متخصص زنان، زایمان و...

قبل