آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر محمد سعیدی
لکه
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل  

دکتر محمد سعیدی
جوشهای قرمزناحیه کتف
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل  

دکتر مجتبی عاملی
ورم پا
دکتر مجتبی عاملی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر محمد سعیدی
جوش صورت
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
سرطان غدد لنفاوی
دکتر محمد فرانوش
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل