آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر مجید درکاهیان
تیر کشیدن قلب
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل  

دکتر مجید درکاهیان
افتادن فشار خون در ه...
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل  

دکتر مجید درکاهیان
جواب هولتر
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل  

دکتر مجید درکاهیان
فشار خون
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل  

دکتر مجید درکاهیان
درد در قفسه سینه و ت...
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل