آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر فرشته عطاران
مشکوک به ایدز
دکترفرشته عطاران
متخصص داخلی

قبل  

دکتر فرشته عطاران
خونریزی بینی
دکترفرشته عطاران
متخصص داخلی

قبل  

دکتر فرشته عطاران
خود در ادرار
دکترفرشته عطاران
متخصص داخلی

قبل  

دکتر فرشته عطاران
مشاوره دارویی
دکترفرشته عطاران
متخصص داخلی

قبل  

دکتر فرشته عطاران
درخواست راهنمایی
دکترفرشته عطاران
متخصص داخلی

قبل