آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر امیر حسن محبوبی
درد پهلو
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
درد شکم
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
مثانه
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر مجید درکاهیان
درد دست چپ
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل  

دکتر مجید درکاهیان
تنگی نفس
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل