نوزادان و اطفال

1610290901-سرخجه.jpg
سرخجه در کودکان


سرخجه یک بیماری عفونی واگیردار است که با راش قرمز رنگ بارز خود تشخیص داده می شود که نام دیگر آن سرخک آلمانی یا سرخک سه روزه است با وجود اینک...