آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی ...
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی هنوز محاسبه نشده
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی ...
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 1 اسفند
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 روز
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی ...