مجوزهای شرعی

از چند تن از مراجع عظام تقلید درباره جایز بودن ارتباط ویدئویی بین پزشک و بیمار سوال نمودیم و پاسخ هر یک از مراجع گرانقدر به شرح ذیل می باشد:


مجوزهای قانونی پزشکان

با کلیک روی اسم هر پزشک تصویر برابر اصل شده پروانه مطب و گواهی دائمی نظام پزشکی هریک از پزشکان عضو زوپ قابل مشاهده است: