مجوزهای شرعی

از چند تن از مراجع عظام تقلید درباره جایز بودن ارتباط ویدئویی بین پزشک و بیمار سوال نمودیم و پاسخ هر یک از مراجع گرانقدر به شرح ذیل می باشد: