فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 17,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد 21 خرداد
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 80,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 18 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد 18 خرداد
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد 22 خرداد
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی