آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 روز
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 30 اردیبهشت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 2 خرداد
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 1 خرداد
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 3 روز
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 4 روز