طرح سوال از دکتر سارا علیجانی متخصص متخصص روانپزشکی