طرح سوال از دکتر ساغر عنبری متخصص متخصص گوش، حلق و بینی
avatar-159479699189435.jpg
من دکتر ساغر عنبری متخصص گوش، حلق و بینی نهایتاً طی 6 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

20,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.