طرح سوال از دکتر سید افشین عطارزاده متخصص متخصص جراحی عمومی