طرح سوال از دکتر جلیل برادران حکاک متخصص متخصص جراحی عمومی