طرح سوال از دکتر فرهاد برازنده نویری متخصص فوق تخصص گوارش و کبد
avatar-156662894668081.jpeg
من دکتر فرهاد برازنده نویری فوق تخصص گوارش و کبد نهایتاً طی 6 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

23,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.