طرح سوال از دکتر بهروز فتاحی متخصص متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی