طرح سوال از دکتر بهزاد قربانی متخصص متخصص روانپزشکی
lSXl3DJ2Somm_kghoJmK1580801748.jpeg
من دکتر بهزاد قربانی متخصص روانپزشکی نهایتاً طی 2 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

50,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.