طرح سوال از دکتر بهزاد قربانی متخصص متخصص روانپزشکی