طرح سوال از دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه متخصص متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم