طرح سوال از دکتر مرتضی دانائیان متخصص فوق تخصص قلب کودکان
avatar-155050124644100.jpg
من دکتر مرتضی دانائیان فوق تخصص قلب کودکان به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

51,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.