طرح سوال از دکتر سیدایمان دانش خواه متخصص پزشک عمومی